รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง โดยวิธีคัดเลือก

Homepage    Office News    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง โดยวิธีคัดเลือก

Created on:2023年1月20日 11:25
PV:0
Collect